Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2013

Dramhedinzin
4068 ad79 500
Reposted fromforgottenprincess forgottenprincess
so in love with this dress
Dramhedinzin
Dramhedinzin
Dramhedinzin
`spotkała Alę, która była w podobnej sytułacji i rozumiała mnie jak nikt do tej pory nikt inny - oglądałyśmy zawsze u niej po szkole  Disney Channel,słuchałyśmy Rihanny i Blog 27 i byłyśmy zawsze razem. Takiej A., która pomogała w domu, unikała jedzenia i bała się własnego psa. Ale była szczęśliwa. `(...)
najbardziej na świecie kochałam swoją rodzinę i Alę.(...)
jak bardzo dziękuję Ali za wszystko <3., że siedziła pod łazienką parę godzin i prosiła żebym wyszła, żebym coś zjadła, żebym wróciła do szkoły. Dziękuję jej za list, który otrzymałam będąc w szpitalu dziękuję, że jest do tej pory - tyle lat! Ala znajdz ten list:( ... i powiedz co tam napisałam. 
— z pamiętnika mojej przyjaciółki .Kocham ją nad życie.
Dramhedinzin
6135 cb2d
Reposted fromflesz flesz viaemotionalanorexic emotionalanorexic
Dramhedinzin
8454 54f9 500
Dramhedinzin
7997 815e
Reposted fromflesz flesz viaemotionalanorexic emotionalanorexic
Dramhedinzin
7750 12b9
Dramhedinzin
2704 7d0b 500
Dramhedinzin
5430 7b4c 500
Reposted fromposzum poszum viaaufwiedersehen aufwiedersehen
Dramhedinzin
9505 485a
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
Dramhedinzin
8277 a448
Reposted frommaryann maryann viaaufwiedersehen aufwiedersehen
Dramhedinzin
4543 6e4b
Reposted fromfiolkowa fiolkowa viaaufwiedersehen aufwiedersehen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl